Alina Szapocznikow

isbn139780870708244
subjectAlina Szapocznikow
publisherMuseum of Modern Art
price$25.00